Algemene voorwaarden Snore-Breaker

Toepasselijkheid
Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden afgesloten met Snore-Breaker B.V., gevestigd te Hekendorp (3467 PN), kamer van Koophandel 63513943 (hierna te noemen Snore-Breaker).
De verkoopvoorwaarden worden geacht een integraal deel uit te maken van elke overeenkomst die tot stand komt met Snore-Breaker. Door het plaatsen van een order (bestelling) verklaart u als klant dat u kennis heeft genomen van de verkoopvoorwaarden en akkoord gaat met de inhoud hiervan.
Elke bepaling of voorwaarde die afwijkt of in strijd is met deze verkoopvoorwaarden wordt nietig verklaard, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend met ons is overeengekomen.

Bestellingen
Na het plaatsen van een bestelling bij Snore-Breaker, ontvangt u een orderbevestiging waarmee de aankoop door ons geaccepteerd is. Elke geplaatste bestelling bij Snore-Breaker heeft een bindend karakter voor de klant, zodra de orderbevestiging door ons is verstuurd.
Houd er a.u.b. rekening mee dat Snore-Breaker uitsluitend goederen verzendt naar landen/markten waarin het actief is.

Prijzen
Alle prijzen worden weergegeven in Euro. Snore-Breaker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele (tussentijdse) prijswijzigingen, vergissingen en typefouten van welke aard dan ook.

Betaalinformatie
Snore-Breaker biedt de consument diverse betaalopties, afhankelijk van het land waar de bestelling plaatsvindt. In Nederland kunnen betalingen worden uitgevoerd met iDEAL, VISA, MasterCard en via bankoverschrijving.
Alle transacties beschikken over een SSL-encryptie, waarmee onze klanten verzekerd zijn van een beveiligde overdracht van gegevens via het internet.
De bestelling wordt verzonden nadat de betaling door Snore-Breaker is ontvangen.

Levering
De goederen zullen na het plaatsen van een bestelling en ontvangst van de betaling binnen 1-3 werkdagen door Snore-Breaker verzonden worden. Uitgezonderd zijn bestelde goederen die tijdelijk niet voorradig zijn, aangezien de levertijd hierdoor meer tijd in beslag zou kunnen nemen.
De goederen worden als geleverd beschouwd, zodra ze in het bezit zijn van de klant. Tegelijkertijd is het risico op eventuele onverwachte schade automatisch voor rekening van de klant. Het risico omvat elke toegebrachte schade aan de goederen met betrekking tot de levering of enige vertraging vanwege redenen waar Snore-Breaker geen invloed op heeft.
Snore-Breaker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vertragingen. Neem a.u.b. contact op  met onze klantenservice via 
info@snore-breaker.com, in het geval van een onverwachte vertraging of het niet leveren van de goederen.

 

Herroepingsrecht
Indien u als klant uw aankoop bij Snore-Breaker betreurt en dus gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht, dan dienen de geleverde goederen binnen 14 dagen naar ons geretourneerd te worden, vanaf het moment dat de goederen bij u in bezit zijn. Mocht deze termijn niet nageleefd worden, dan is Snore-Breaker niet verplicht om de geretourneerde goederen te accepteren.
De goederen dienen in oorspronkelijke staat en toestand door ons in ontvangst genomen te worden.
U dient als koper zelf zorg te dragen voor alle kosten die betrekking hebben op het retourneren van de geleverde goederen.
De aankoopprijs wordt binnen 30 dagen op uw rekening overgemaakt, nadat Snore-Breaker de geretourneerde goederen in ontvangst heeft genomen.
Indien u de goederen wilt retourneren, dan moet Snore-Breaker in staat zijn om u als klant te identificeren, zodat wij u restitutie van de aankoopprijs kunnen verlenen. Ook moet het voor Snore-Breaker mogelijk zijn om de geretourneerde goederen te identificeren.
Indien u besluit om de goederen te retourneren, dan dient u deze te voorzien van het ordernummer, evenals uw contactinformatie zoals uw naam, e-mail en adres.
Wanneer het voor ons onmogelijk is om u en/of de geretourneerde goederen te identificeren, dan kan Snore-Breaker deze producten niet accepteren.
Indien u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht, dan dient u de goederen tijdig te retourneren naar het volgende adres: Snore-Breaker, Goejanverwelle 3, 3467 PN Hekendorp.

Ingebrekestelling
In het onwaarschijnlijke geval dat u verkeerde, defecte of beschadigde goederen heeft ontvangen en als gevolg hiervan een klacht wilt indienen, dan dient u Snore-Breaker binnen een redelijke termijn (uiterlijk twee maanden) op de hoogte te brengen, vanaf het moment waarop u het verzuim heeft waargenomen.
Als klant van Snore-Breaker kunt u tot maximaal 2 jaar na levering van de goederen melding maken van schade of verzuim. Hierdoor kunt u eventueel recht hebben op reparatie, vervanging, prijsreductie of restitutie van de goederen afhankelijk van de specifieke situatie, en op voorwaarde dat de geleverde goederen beschadigd zijn of niet overeenstemmen met uw bestelling. Deze rechten veronderstellen dat de claim rechtmatig is en dat de schade of verzuim niet veroorzaakt is door verkeerd of oneigenlijk gebruik van het product, andere nalatigheid door de klant of slijtage.
Indien u gebruik wilt maken van uw klachtrecht, dan dient u de goederen naar het volgende adres te verzenden. Snore-Breaker, Goejanverwelle 3, 3467 PN Hekendorp.
Als uw klacht rechtmatig is, dan zal Snore-Breaker de redelijke, directe kosten vergoeden die voortvloeien uit het retourneren van de goederen naar Snore-Breaker.

Beperking van aansprakelijkheid
Naast het hierboven genoemde herroepingsrecht en de ingebrekestelling draagt Snore-Breaker geen enkele aansprakelijkheid voor de geleverde goederen. Snore-Breaker is alleen verantwoordelijk voor beschadigde of defecte goederen, indien bewezen is dat de schade en/of het defect veroorzaakt is door toedoen van Snore-Breaker.
De aansprakelijkheid van Snore-Breaker zal in geen geval de bestelwaarde (factuurwaarde) overschrijden overeenkomstig de orderbevestiging. Snore-Breaker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, winstderving etc.
Snore-Breaker is niet verantwoordelijk voor schade die direct of indirect door derde partijen veroorzaakt wordt.

Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van de goederen overeenkomstig de orderbevestiging verzonden door Snore-Breaker aan de klant, is voorbehouden door Snore-Breaker en wordt niet overgedragen aan de klant voordat Snore-Breaker, of de persoon of rechtspersoon aan wie Snore-Breaker haar rechten heeft overgedragen, de volledige betaling van de goederen heeft ontvangen, waaronder een betaling van eventuele aanvullende kosten.

Overmacht
Snore-Breaker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Snore-Breaker als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Onder overmacht wordt onder verstaan, oorlog, rellen, onlusten, publieke interventies, brand, staking, uitsluiting, beperkingen met betrekking tot import en expert, arbeidstekort of enige andere oorzaken waar Snore-Breaker geen invloed op heeft, die de productie en/of levering van de prestaties van Snore-Breaker kunnen vertragen of voorkomen. In deze specifieke gevallen zal de levering worden uitgesteld met een termijn die gelijk is aan de tijdsduur van de belemmering. De levering bij de beƫindiging van de belemmering wordt ondertussen geacht voltooid te zijn.

Klantenservice
Alle verzoeken gericht aan Snore-Breaker kunnen via e-mail worden verzonden naar
info@snore-breaker.com. Snore-Breaker tracht alle verzoeken binnen 3-7 dagen te beantwoorden. Vertragingen kunnen echter optreden tijdens drukke perioden.

Privacybeleid
Bij het plaatsen van een bestelling en de aanschaf van goederen op de Snore-Breaker website, accepteert u automatisch dat uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen. Deze informatie zal worden geregistreerd en door Snore-Breaker gebruikt worden om uw bestellingen te verwerken en u te voorzien van de best mogelijke dienstverlening.
Wij behouden het recht voor om uw e-mail adres te gebruiken om u te informeren over nieuwe aanbiedingen van Snore-Breaker en haar partners. Klanten kunnen deze aanbiedingen op elk moment stopzetten.

Overdracht
Snore-Breaker is gerechtigd om alle rechten en plichten onder deze overeenkomst over te dragen aan een derde partij.

Toepasselijk recht
Alle geschillen, die tussen de partijen ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Utrecht onder toepassing van de Nederlandse wetgeving.

Wijzigingen in de verkoopvoorwaarden
Wij behouden het recht voor om de bepalingen in de verkoopvoorwaarden indien nodig te wijzigen. Bijv. om te voldoen aan de wettelijke voorschriften. Gewijzigde of herziene voorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment, dat Snore-Breaker deze wijzigingen op de website heeft gepubliceerd.

Geldigheid
Deze verkoopvoorwaarden prevaleren boven de eerder gedeponeerde versies van de verkoopvoorwaarden door Snore-Breaker.
Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 29 april 2015.